If you feel the desire to write a book, what would it be about?

Writing is thinking on paper.

William Zinsser

Ai­neis­to­ja

Näiden julkaisujen kirjoittamiseen olen osallistunut. Voit ladata julkaisun sen kuvaa klikkaamalla. Julkisesti saatavilla oleviin aineistoihin pääset tutustumaan myös "linkki verkkojulkaisuun" -linkkiä klikkaamalla.

1p,%20Vaikuttavuuden%20askelmerkit,%20kansikuva-me.png

Vai­kut­ta­vuu­den as­kel­mer­kit

Heliskoski, J., H. Humala, R. Kopola, A. Tonteri ja S. Tykkyläinen, 2018. Julkaisusarja: Sitran selvityksiä.

Palveluntuottajille suunnattu käytännönläheinen opas vai­kut­ta­vuusa­jat­te­luun. Kirjoitin oppaaseen vai­kut­ta­vuusa­jat­te­lus­ta ja vaikuttavuuden mallintamisesta. Käytin esimerkkinä mm. Oulussa fasilitoimaani nuorten työllisyyden ekosysteemityötä. Opas sisältää myös hyviä case-kuvauksia Sitran järjestämistä vai­kut­ta­vuus­kiih­dyt­tä­möis­tä. 


Linkki verkkojulkaisuun

1p%20Henkil%C3%B6kohtainen%20budjetti,%20kansikuva-me.png

Hen­ki­lö­koh­tai­nen budjetti ajattelu- ja toi­min­tata­pa­na

Perälä, J. ja H. Hiilamo (toim.), 2019. Julkaisusarja: Sitran selvityksiä.

Kirjoitettu yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin asiantuntijoiden kanssa. Julkaisu kuvaa hyvin vai­kut­ta­vuusa­jat­te­lun eroja terveys- ja sosiaalipalveluissa. Kirjoitin tähän case-esimerkin Siun sotelle fasilitoimastani henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun yh­teis­ke­hit­tä­mi­ses­tä.


Linkki verkkojulkaisuun

1p%20Vaikuttavuus%20esiin,%20kansikuva-me.png

Vai­kut­ta­vuus esiin

Forsström, N., J. Pulkkinen ja T. Ruottinen (toim.), 2020. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisuja.

Vaikuttavuus esiin -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti tarjoaa erinomaisen katsauksen vaikuttavuuden arviointiin ja vaikuttavuustyöhön järjestöissä. Kirjoitin loppuraporttiin vaikuttavuuden arvioinnin kehittymisestä ja uusista mahdollisuuksista. 


Linkki verkkojulkaisuun

1p%20Onnettomuuksien%20ehk%C3%A4isy,%20kansikuva-me.png

Tur­val­li­nen ja on­net­to­muuk­sis­ta vapaa arki 2025

Lepistö, J. ja J. Heliskoski, 2019. Sisäministeriön julkaisuja.

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma on ensimmäinen vai­kut­ta­vuus­läh­töi­ses­ti valmisteltu virallinen valtakunnallinen toimintaohjelma. Fasilitoin toimintaohjelman valmistelun Sisäministeriölle.


Linkki verkkojulkaisuun

1p%20Toimintaohjelman%20valmistelun%20kansikuva-me.png

Toi­min­taoh­jel­man val­mis­te­lun han­ke­ra­port­ti

Joentakanen, J., Lepistö, J. ja J. Heliskoski, 2019. Sisäministeriön julkaisuja.

Hankeraportti antaa käytännönläheisen kuvan fasilitoiminani vai­kut­ta­vuus­läh­töi­sen kehittämisen vaiheista ja haasteista. Hyvä johdanto vai­kut­ta­vuus­läh­töi­seen kehittämiseen.


Linkki verkkojulkaisuun

1p%20Espoon%20loppuraportti,%20kansikuva-me.png

Yhteinen työ nuorten työl­li­syy­den edis­tä­mi­sek­si

Heliskoski, J. ja K. Eskelinen, 2020. Valmisteluhankkeen loppuraportti.

Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemin valmistelun lähtökohtia ja tuloksia kuvaava loppuraportti. Raportti painottuu ekosysteemin johtamisen erityispiirteisiin ja työvälineisiin.

1p%20Eriarvoisuuden%20ehk%C3%A4isy,%20kansikuva-me.png

Eriar­voi­suu­den ehkäisyn yh­teis­ke­hit­tä­mi­nen

Heliskoski, J. 2020. Yh­teis­ke­hit­tä­mis­hank­keen loppuraportti.

Eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiskehittäminen toteutettiin osana Suomen Setlementtiliiton Arvokas-ohjelmaa. Loppuraportti keskittyy järjestöjen yhteisen työn rooliin, haasteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Fasilitoin yhteiskehittämisen osana väitöskirjatyötäni.


Linkki verkkojulkaisuun

1p%20Yhteiskunnallisen%20markkinoinnin%20koulutuskokeilu,%20kansikuva-me.png

Yh­teis­kun­nal­li­sen mark­ki­noin­nin kou­lu­tus­ko­kei­lu

Heliskoski, J. 2016. Koulutuskokeilun loppuraportti.

Koulutuskokeilun loppuraportti kuvaa ensimmäisen Suomessa järjestelyn yhteiskunnallisen (sosiaalisen) markkinoinnin koulutuskokeilun tuloksia. Koulutus toteutettiin Sitran, SOSTEn ja RAY:n yhteistyönä. Raportti sisältää edelleen ajankohtaisia havaintoja järjestöjen haasteista suunnata ja terävöittää toimintansa vaikuttavuutta.


Linkki verkkojulkaisuun

opened book on bed

Vai­kut­ta­vuus­mark­ki­noin­nin käsikirja

TULOSSA

Heliskoski, J. 2021.

Vai­kut­ta­vuus­mark­ki­noin­nin käsikirja on käyttännönläheinen opas vai­kut­ta­vuus­läh­töi­seen kehittämiseen, käyttäytymiseen vaikuttamiseen ja vaikuttavuuden johtamiseen. Kirja ammentaa sosiaalisen markkinoinnin väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­ses­ta­ni ja laajasta käytännön kokemuksistani erilaisten yhteiskunnallisten muutosten äärellä.

Yh­teys­tie­dot

Jonna Heliskoski

+ 358 40 165 8585

viesti@jonnaheliskoski.fi

jonna.heliskoski@leadcons.fi

jonna.heliskoski@n4c.fi

jonna.heliskoski@hanken.fi

Yhteisöt

Leadcons Oy

Nordic 4sight Communities Oy

Hanken School of Economics

© Jonna Heliskoski. Kaikki oikeudet pidätetään.