Background
25.2.2021strateginen vaikuttavuus, vaikuttavuus, vaikuttavuusinvestoiminen, vaikuttavuuden ekosysteemi

Stra­te­gi­sen vai­kut­ta­vuu­den mah­dol­li­suu­det

HBR julkaisi kymmenen vuotta sitten Michael E. Porterin ja Mark R. Kramerin ar­tik­ke­lin "Creating Shared Value. How to reinvent ca­pi­ta­lism and unleash a wave of in­no­va­tion and growth".


HBR julkaisi kymmenen vuotta sitten strategiagurujen Michael E. Porterin ja Mark R. Kramerin artikkelin "Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth". Se rohkaisi yrityksiä ottamaan askeleen kohti aktiivista yhteiskunnallista osallisuutta. Jaetun arvon luominen tarkoitti yhteisen kakun kestävää kasvattamista - ei hyväntekeväisyyttä tai piirun verran parempia vaihtoehtoja vaan kestävää kilpailuetua ja kasvustrategisia mahdollisuuksia.


Näin vuosikymmenen jälkeen Porterin ja Kramerin ajatukset näyttävät jopa maltillisilta. Uusin tutkimus laajentaa huomion yrityksen arvoketjusta ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävän kilpailukyvyn lähteenä ovat tuolloin yritykselle ja sen sidosryhmille arvoa luovat yhteiskunnalliset muutokset. Muutokset kokoavat ympärilleen uudenlaisia toimijaverkostoja: vaikuttavuuden ekosysteemejä. Ekosysteemit muokkaavat markkinoita ja luovat perustan yhteisen työn innovaatioille. Systeemistä kilpailuetua on vaikea ellei mahdotonta kopioida. Kyse on strategisesta vaikuttavuudesta.

Strat%20vaikuttavuus-me.png

Strateginen vaikuttavuus skaalautuu. Koska strategisen vaikuttavuuden tavoitteena oleva positiivinen muutos kohdistuu yrityksen toimintaympäristöön, se tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet vaikuttavuuden kasvattamiseen. Kehittyvät ekosysteemit avaavat myös uusia mahdollisuuksia innovaatioille. Monelle yritykselle strateginen vaikuttavuus onkin ensisijaisesti kilpailukyvyn uudistumisen eikä niinkään positiivisen erottautumisen lähde.

Show Me the Money

Pääomien kiinnostus vastuullisia ja vaikuttavia yrityksiä kohtaan kasvaa. Tutkimus on jo osoittanut positiivisen yhteyden vastuullisen toiminnan ja yritysten arvostusten välillä. Strateginen vaikuttavuus täydentää vastuullisten sijoittajien ja omistajien keinovalikoimaa. Se hyödyntää vai­kut­ta­vuusin­ves­toi­mi­sen logiikkaa.


Strategisen vaikuttavuuden lähtökohtana on tällöin toimijoiden yhdessä sopima ja mitattavissa oleva yhteiskunnallisen muutoksen tavoite. Tavoitteen perusteella toimijat muodostavat näkemyksen muutoksesta ja sen edellyttämästä työstä. Tyypillisesti jopa 80 % tunnistetuista tehtävistä edellyttää yhteistä työtä ja tavoitteet saavutetaan toimijoiden yhteisvaikutuksen tuloksena.

Stra­te­gi­nen vai­kut­ta­vuus edel­lyt­tää toi­mi­joi­den välistä luot­ta­mus­ta

Yhteinen työ luo puitteet systeemiselle kilpailuedulle. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia toimijalle, jolla on näkemystä ja kykyä yhteiseen työhön sitouttamiseen ja toiminnan suuntaamiseen. Mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää kuitenkin uutta ajattelua - kaikilta muutoksen osapuolilta. Totutut roolit muokkaavat odotuksia ja siksi strateginen vaikuttavuus edellyttää uudenlaisen luottamuksen rakentamista.


Koska yhteiseen työhön sitouttaminen ja luottamuksen rakentaminen onnistuu parhaiten toimijoita osallistamalla, hyödyntää strateginen vaikuttavuus yhteiskehittämisen ja -oppimisen menetelmiä. Ensimmäinen askel on kuitenkin yrityksen oman tahtotilan kirkastaminen ja strategisen vaikuttavuuden mahdollisuuksien kartoittaminen.

1615535564186_Mahd%20kartoittaminen-me.png

Yh­teys­tie­dot

Jonna Heliskoski

+ 358 40 165 8585

viesti@jonnaheliskoski.fi

jonna.heliskoski@leadcons.fi

jonna.heliskoski@n4c.fi

jonna.heliskoski@hanken.fi

Yhteisöt

Leadcons Oy

Nordic 4sight Communities Oy

Hanken School of Economics

© Jonna Heliskoski. Kaikki oikeudet pidätetään.